روزنامه: پست تهران / تاریخ: 1341/05/29 / شماره: 2705 / صفحه: 6

روزشمار: 1341/05/25

ساعت 8 عصر روز پنج‌شنبه [1341/05/25] فرح پهلوی برای دیدن فیلم به سینما رادیوسیتی تشریف فرما شد و برنامه‌هائی را که از طرف انجمن طرفداران تربیت پیشاهنگی ترتیب داده شده بود تماشا کرد.
در مدخل سینما آقای اخوان از طرف هیئت مدیره سینما رادیوسیتی به فرح خیرمقدم گفت و دسته گل زیبا و مجللی تقدیم داشت سپس فرح پهلوی به جایگاه مخصوص تشریف برد و با کسب اجازه از پیشگاه معظم‌الیها فیلم رنگی سینما سکوپ محصول سال 1962 [//1341] متروگلدوین مایر که موفقیت بین‌المللی کسب کرده به نام 4 سوار سرنوشت به معرض نمایش گذارده شد و مورد توجه ایشان قرار گرفت. فرح مقارن ساعت 11 سینما رادیوسیتی را ترک کرد.
--------------------------------
[1341/05/25]