روزنامه: کیهان / تاریخ: 1341/05/25 / شماره: 5726 / صفحه: 16

روزشمار: 1341/05/25

ساعت 8 بعدازظهر امروز [1341/05/25] علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران در برنامه کنسرت هنرمندان و نمایش فیلم "چهار سوار سرنوشت" که بنفع انجمن طرفداران تربیت پیش‌آهنگی در سینما رادیو سیتی ترتیب داده شده است، حضور خواهند یافت. برای این برنامه کارتهائی به مبلغ یکصد و پنجاه ریال فروخته شده است.